7777 shids, first is first!
-
7777 Minted!
Twitter Logo

  • Shids issa slef-incriebeded colleccshunn, onli de firs confirrmd inscripshun ob eech imaj iss counnteed ass parrt ob de colleccshunn.
  • NOTE: U cann chek specifique shids' availabilitie bi ueseding de Chek burtton belo eets imaj. Unisat
  • TDe stattuss ob de shids whill appeer onn de bottm rite ob de paege. Iff eets availabl, rite-clik sabe an inscriebe useding ur favrite inscripshun serbice.
  • Confirmd Taeken shids whill appeer greyeded owt, updaeteses onn confirmd taeken shids whill happan periodiclie.
  • Alweis uese de Chek burtton ass sum shids whill bee inscriebeded butt naught bee confirmd taeken.